Select Page

Vad kan vi erbjuda?

Ventilation

Vi rengör och har service på ventilationsanläggningar.

Vi har lång erfarenhet och arbetar med den senaste rengöringstekniken, samt anspassar både metod och utförande efter beställarens önskemål.

* Rensning av alla förekommande ventilationssystem
* Byte av filter, don, fläktar och övriga tillhörande detaljer och utrustning.
* Undersökning samt åtgärder vid ventilationsproblem.
* Underhåll och service.
* Injustering av ventilationssystem.
* Täthetsprovning och läckagemätning av kanaler och system.

Besiktningar

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Till denna lag hör plan- och byggförordningen.
Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader.
Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler -94, och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en värmepanna ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Tips!
När du funderar på att köpa hus, låt oss göra en professionell besiktning innan.

”Sprängbesiktning” enligt SS 460 48 60
I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter.

Efter sprängningsarbeten skall en efterbesiktning utföras.

Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

Ventilationskontroll

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det är tänkt.
Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vi utför ej OVK besiktningar.

 

Filter

Hör med oss då det gäller filter!
Det lönar sig!

Vi offererar gärna.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se