Select Page

Byggbestämmelser

Det finns ett antal lagar och regler som du måste ta hänsyn till när du ska bygga till, bygga om, byta och sköta din värmepanna eller lokal eldstad. Här följer en mycket kort sammanfattning av vilka regler som gäller – när det gäller detaljregler, fråga skorstensfejaren om hjälp. Han är proffs på området.

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Till denna lag hör plan- och byggförordningen. Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader. Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler -94, och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en värmepanna ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Kommunen kan specificera
För den som känner sig osäker på tolkningen av reglerna har Svensk byggtjänst gett ut en serie böcker som detaljerat förklarar och går igenom olika delar av Boverkets Byggregler. Förutom dessa regler har den enskilda kommunen möjlighet att i detaljplanen för området specificera vilken påverkan på omgivningen en byggnad får göra. Detta påverkas av hur geografin och naturen i området ser ut, vilka övriga byggnader som finns där och så vidare. Det kan alltså råda olika bestämmelser i olika områden. När det gäller skötsel och sotning av eldstad och värmepanna måste villaägaren följa Räddningstjänstlagen och den därtill följande Räddningstjänstförordningen. Här regleras hur ofta olika typer av fastigheter måste sotas och hur ofta rökgångar och skorstenar måste kontrolleras. Den som inte följer dessa regler riskerar att mista försäkringsersättning i händelse av brand. Skorstensfejaren har en myndighetsfunktion när det gäller övervakning av brandsäkerhet och kontroll av värmesystemen, och han kan därför utfärda eldningsförbud om han anser att brandrisken är för stor.

Hur mycket föroreningar får din eldstad släppa ut?
I Miljöskyddslagen regleras bland annat hur, och hur mycket en byggnads värme- och vattensystem får påverka den omkringliggande naturen. Här finns bland annat bestämmelser om hur mycket föroreningar man får släppa ut vid vedeldning. I Hälsoskyddslagen specificeras hur mycket en eldstad eller panna får släppa ut av rök och föroreningar för att inte betraktas som en sanitär olägenhet – det vill säga en fara för människors hälsa. Inom dessa två lagar finns också utrymme för varje kommun att ha speciella regler om exempelvis sotning och eldning i vedspis. Ring den lokale skorstensfejaren, han vet vilka bestämmelser som gäller just i ditt område

Konsumentköplagen och Konsumentskyddslagen
Förutom de ovanstående lagarna berörs också villaägaren av Konsumentköplagen och Konsumentskyddslagen, som berör den som köpt en vara eller en tjänst. Båda dessa lagar finns till för att skydda konsumenten om den vara eller tjänst man köpt skulle vara felaktig. Lagarna reglerar vad man har rätt att kräva av en försäljare eller en yrkesman.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se