Select Page

Skydd mot brand BBR5:4

5:41 Allmänt

Eldstäder, eldningsapparater, värmeinstallationer och spisar skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 80 grader C. Värmare som värmepanel e. d. skall vara övertäckningsskyddade.
Vid isolering av installationsdelar som kan få högre temperatur än 85° C, skall isoleringen utföras av obrännbart material. Om temperaturen inte överstiger 100 grader C får isoleringen utföras med brännbart material vid vattenmantlade delar av varmvattenpannor, vattenvärmare, värmeväxlare e. d. förutsatt att isoleringen förses med en beklädnad av obrännbart material, och vid rörledning för värmebärare,

5:42 Eldstad

:421 Allmänt

Gaser får inte oavsaktligt tränga ut från eldstäder och eldningsapparater. De skall även, där det är aktuellt, vara försedda med anordning som hindrar eld att sprida sig genom eldningsapparaten till bränsleförrådet. Förbränningskammare, askrum, förbindelsekanaler och rökkanaler skall vara åtkomliga för rensning.

:422 Eldstadplan

Mindre eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle skall ha en elstadsplan. Eldstadsplanen skall ha sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning av golvet inte kan ske. Finns det ett fritt utrymme under eldstaden eller eldstadsbotten, skall eldstadsplanen omfatta även detta utrymme.

Råd:
Vid mindre slutna elstäder bör eldstadsplanen anordnas intill ett avstånd av minst 30 cm framför eldstaden och till minst 10 cm på eldstadens vardera sida. För kakelugnar kan utsträckningen i sidled dock begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 20 cm tillägg på vardera sida om öppningen. För öppna eldstäder bör eldstadsplanen anordnas så, att det horisontella avståndet från eldhärdens centrum till oskyddad golv är minst 1,0 meter. Om eldstadsbotten ligger högre än 40 cm över golvet, bör avståndet ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet.
Eldstadsplanen bör bestå av minst 50 mm natursten, betong, tegel e. d. Eldstadsplanen för mindre eldstäder i bostadsrum kan bestå av 0,7 mm stålplåt. För sådan del av ett eldstadsplan som ligger under eldstaden får plåt dock endast användas, om det finns ett minst 50 mm fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanen.

:423 Askutrymme

I andra byggnader än småhus skall det i anslutning till pannrum med eldstad för eldning med fast eller flytande bränsle finnas ett utrymme för upplag av sot och aska, där askan kan förvaras på ett betryggande sätt. Utrymmet skall vara avskilt med dörrar eller luckor i lägst klass El-Cl 15

:431 Allmänt

Rökkanaler, inklusive isolering och omgivande schakt inom byggnader, får inte ha en yttertemperatur på kanalens eller schaktets utsida som överstiger 100 grader C när den anslutna anordningen drivs med högsta effekt. Eldstäder för fast eller flytande bränsle skall anslutas till en rökkanal. Rökkanaler som ansluts till flera än en eldstad skall utformas så att detta inte medför ökad brandrisk eller annan olägenhet.

Råd: 
Se avsnitt 6:73

:432 Höjd m.m.

Rökkanaler skall ha en sådan höjd att brandfara inte uppstår och vara utformade med hänsyn till anslutna eldstäder och eldningsapparater samt bränsleinslag.

:433 Tvärsnitt

En rökkanal skall ha tillräckligt stort tvärsnitt med hänsyn till såväl genomströmning som rensning.

Råd:
Minsta mått på diameter i en cirkulär kanal och sidlängden i en rektangulär kanal bör vara 10 cm. För oljekaminer eller andra mindre eldstäder som eldas med ringa sotbildande bränsle bör en diamter på 8 cm eller motsvarande tvärsnitt vara tillräckligt.

:434 Material

Väggar i rökkanaler skall vara av obrännbart material med tillräcklig hållfasthet och tillräckligt motstånd mot temperaturer.

:435 Placering och täthet

Rökkanaler inom byggnader skall utformas så att antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning inte kan ske. Yttertemperaturen på närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 85 grader C. Rökgaser får inte tränga igenom kanalväggen i en sådan mängd att brandfara, risk för förgiftning eller annan olägenhet kan uppkomma. Rökkanalerna skall isoleras på lämpligt sätt så att värme, rök eller flammor inte kan orsaka brandspridning. Rökkanaler av material som har begränsad hållfasthet mot soteld skall omges med schakt. Rökgaser och brand får inte spridas till angränsande utrymmen genom schaktet.

Råd:
Rökkanaler med en yttertemperatur på högst 80 grader C bör ha ett avstånd mellan kanalvägg och brännbar byggnadsdel som är minst 10 cm. Utrymmet mellan kanalväggen och den brännbara byggnadsdelen bör vara luftat. Kanter på golvbeläggningar, takpaneler eller lister av trä som täcker mindre del av kanalväggens utsida, kan placeras i kontakt med kanalväggar, om inte rökkanalen är av stål eller gjutgärn.

Om det vid en bjälklagsgenomgång inte går att ordna ett minst 10 cm brett luftat utrymme, bör utrymmet i bjälklaget fyllas med obrännbart, värmeisolerande material.

:436 Rensning och inspektion

Eldstäder och rökkanler skall vara tillgängliga för sotning. Rensluckor får inte finnas i utrymmet där personer vistas mer än tillfälligt, med undantag för sådana utrymmen där en till rökkanalen ansluten eldstad finns. Rensluckor får inte finnas i garage.
Utsidan av en kanalvägg, som inte utgör skiljevägg mellan olika kanaler, skall i hela sin utsträckning vara åtkomlig för inspektion när täthetsprovning utförs.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se