Select Page

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder finns i tre huvudtyper: öppna spisar, kaminer och kakel- och täljstensugnar. Förr var eldstäderna mycket viktiga för matlagning, uppvärmning och social gemenskap. l våra dagar är det främst av trivselskäl människor vill ha eldstäder i hemmet.

Att tänka på innan du installerar en eldstad:
Ändamål Vad ska eldstaden användas till? Trivsel eller uppvärmning? Önskas värme snabbt eller bör den kunna avge värme t ex hela natten? Ska den användas till matlagning? Det finns många typer att välja mellan och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

Typgodkännande En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i miljölagstiftningen.

Montering Typgodkända produkter har anvisningar för hur eldstäderna skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav. Om du inte själv ska installera eldstaden bör du i förväg begära att få se monteringsanvisningen.

Besiktning En nyinstallerad eldstad ska besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.

Miljögodkänd är eldstad som har lägre tjärutsläpp än byggreglerna rekommenderar.

Verkningsgrad det vill säga hur mycket värme eldstaden alstrar i förhållande till bränslemängden – ju högre verkningsgrad – desto bättre.

Rökgastemperatur och skorsten. Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350°C.

Vikt Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg måste bjälklagets bärighet kontrolleras.

Pris. Hur mycket får din eldstad kosta? Tänk på att det ibland behövs en skorsten som i vissa fall kan kosta lika mycket som eldstaden.

Krav på eldstäder och rökkanaler vad gäller skydd mot brand, explosion, olycksfall och sanitär olägenhet finns i Boverkets Byggregler 94 (1995:17).

ÖPPEN SPIS
Verkningsgrad: 5-10%
Rökgastemperatur: mindre än 350 grader C
Effekt: 0-2kW
Vikt: varierar
Lämlig för: trivseleldning
Att tänka på: priser varierar kraftigt

I öppna spisar passerar den uppvärmda luften ohejdat ut ur skorstenen. Verkningsgraden är därför dålig. För att höja verkninsgraden monteras ibland insatser in, vanligtvis formade som U-bockade rör. När de värms upp av eld och glöd uppstår en luftcikulation genom röret med inblås av rumsluft och utblås av upphettade luft. Den öppna spisen saknar i regel lucka och är sällan barnsäker.

MURSPISAR
Verkningsgrad: 65-75%
Rökgastemperatur: oftast under 350 grader C
Effekt: 3-12kW
Vikt: 300-450 kg
Lämplig för: kompletterande uppvärmning
Att tänka på: kräver ibland gjutet fundament
Den som vill ha en mer traditionell öppen spis som samtidigt värmer kan välja mellan flera typer av murspisar. De består av en insats (eldstad) som placeras på golvet och byggs in med betong. Ytan kan ofta målas med vanlig strukturfärg. Ibland måste ett gjutet golv finnas. Rumsluft cirkulerar mellan insatsen och betongomramningen och återvänder till rummet genom ventiler på spisens kupa.

KAKEL-, TEGEL- OCH TÄLJSTENSUGNAR
Verkninsgrad: 67-75%
Rökgastemperatur: mindre än 350 grader C
Effekt: 2-6,5 kW
Vikt: från 500kg till flera ton
Lämplig för: kontinuerlig uppvärmning
Att tänka på: ska uppfylla normer

Kakelugnen är en svensk 1700-talsuppfinning avsedd att producera mycket värme med lite ved. Det kan ta flera timmar innan en kakelugn blir genomvarm, men när den väl hettats upp håller temperaturen länge. Två brasor om dagen håller ugnen och rummet varmt ett helt dygn. Kakelugnen är mycket tung och måste ha ett stadigt fundament. Det är ofta mer lönsamt att renovera en gammal kakelugn än att köpa en ny. Gamla, nedmonterade kakelugnar måste muras upp av en fackman. Skorstensfejaren på orten kan rekomendera en kunnig murare. En traditionell kakelugn blir så småningom otät och måste plockas isär och muras upp igen. De flesta nykonstruerade kakelugnar är enkla att montera och har hög verkningsgrad. Rökkanalen kan monteras direkt ovanpå de flesta fabrikat. Det finns ett tiotal olika fabrikanter av miljögodkända tunga eldstäder.

GJUTJÄRNSKAMINER
Verkningsgrad: 67-75%
Rökgastemperatur: 350-450 grader C
Effekt: 3-12 kW
Vikt: 65-180 kg
Lämplig för: Tilläggsvärme/kompletterande uppvärmning

Kaminer är särskilt lämpade för villor med god ventilation och öppen planlösning. Värmen bör ha möjlighet att spridas i hela huset, eftersom återverkningsgraden är god. Gjutjärnskaminerna är väl testade konstruktioner som fungerar bra idag. Kaminen avger värme från alla ytor och är ofta utrustad med en kokplatta. Den behöver fyllas med ved relativt ofta på grund av att eldstadesutrymmet är relativt litet. Fungerar utmärkt i till exempel fritidshus som behöver värmas upp snabbt. Gjutjärnet som material har lång livslängd.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se