Select Page

Föreb. brandskydd

Kommunen behöver ett väl fungerande förebyggande brandskydd för

Sotningsväsendet är en effektiv resurs.

Sotningsväsendet har ett ansvar för att regelbundet
informera fastighetsägare om skydd mot brand.

Samhället skall också i fortsättningen ha ansvaret för att sotning och kontroll av brandskyddet genomförs.

Extra viktigt vid ökad biobränsleanvändning.

Utvidga sotningsväsendets uppgifter. Det handlar om skyddet mot brand, minska energikostnaderna och för en bättre miljö.

I sotningsväsendet har samhället en effektiv resurs för brandskydd, uppvärmningsekonomi och miljö. Vi finns i hela landet, storstäder såväl som på landsbygden. Skorstensfejarna har regelbunden kontakt med alla fastighetsägare som har en eldningsanläggning, eller ventilation.
Organisationen utgör därmed en effektiv länk mellan myndigheterna och den enskilde.

Vi anser att sotningsväsendet skall ha ett ansvar för att regelbundet
informera fastighetsägare om skydd mot brand samt hur eldnings- och ventilationsanläggningar skall underhållas och brukas på bästa sätt.

Vi anser att det är viktigt för våra medborgare att samhället också i fortsättningen har ett ansvar för att sotning och kontroll av brandskyddet genomförs.

Extra viktigt är diskussionen om brandskydd det nu när energiomställningen sannolikt kommer att ge en ökad användning av fasta bränslen som t ex ved och pellets.

Vi tror på utvidgning av sotningsväsendets uppgifter. Det handlar om skyddet mot brand och att minska energikostnaderna för den enskilde och för samhället. Men det handlar också om vägen till en bättre miljö. Att förebygga problemen i
s.k sjuka-hus och folkets ökade besvär med allergier och astma.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se