Select Page

Definitioner

Eldstad
En fast anordning för förbränning av fast, flytande eller gasformiga bränsle samt till eldstaden monterade delar såsom spjäll och avskiljare.

Eldningsapparat
Ett don tillhörande eldstad, för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till eldningsapparaten monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig reglerutrustning.

Rökkanal
Kanal för bortledande av rökgas från eldstad samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.

Avgaskanal
Kanal för bortledande av avgas från eldstad samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.

Imkanal
Frånluftskanal från matlagningsutrymme samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.

Panna som, från brandskyddssynpunkt, är speciellt konstruerad för effektiv förbränning avfasta bränslen
En värmepanna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren och försedd med anordning för erforderlig värmelagringsförmåga (t.ex. s.k. ackumulatortank) eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddssynpunkt, medför effektiv förbränning.

Eldningsapparat som, från brandskyddssynpunkt, är speciellt konstruerad för effektivförbränning avfasta bränslen
En eldningsapparat med automatisk inmatning av bränsle och reglering av förbränningslufttillförsel eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddssynpunkt, medför effektiv förbränning.

Lätt eldningsolja
Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 1.

Rökkanal, panna med tillhörande eldningsapparat som har en sådan konstruktion som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektivförbränning
En enhet bestående av rökkanal, panna och tillhörande eldningsapparat med t.ex. pulserande förbränning eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektiv förbränning.

Tung eldningsolja
Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 3, 4 eller 5.

Värmecentral
En värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och som producerar värme eller kraft för exempelvis en större industrianläggning eller för flera byggnader inom område med flerbostadshus, militäranläggning eller sjukhusanläggning.

Kvalificerad driftledare
Person med driftingenjörsutbildning eller motsvarande kompetens.

Kontinuerlig övervakning
Med kontinuerlig övervakning likställs övervakning med automatiska anordningar om de är försedda med larmsignaler under bevakning.

Lokaleldstad
Eldstad som normalt nyttjas för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

Spisfläkt
Fläkt som är ansluten till imkanal i ett självdragssystem och som används vid matlagning för bortförande av matos. Fläkten är normalt monterad i imkanalen i direkt anslutning till matlagningsstället (spisen).

Småhus
Med småhus avses bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

Enligt SRVFS 1996:6 § 9:

En eldstad och en rökkanal som inte använts under fyra år skall kontrolleras innan den tas i bruk. När kontroll skall utföras enligt denna bestämmelse skall anmälan göras direkt till skorstensfejaremästaren i sotningsdistriktet. En täthetsprovning bör i erforderliga fall utföras i samband med kontrollen.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se