Select Page

Räddn. tj. förordningen

Räddningstjänstförordningen SFS 1986:1107

Utvalda delar:
22§ Statens räddningsverk skall meddela föreskrifter om hur ofta sotning och kontroll enligt 17§ räddningstjänstlagen (1986:1102) skall göras.
Kommunen får meddela föreskrifter om kortare frister.
23§ Räddningsnämnden skall föra en förteckning över de byggnader och anläggningar i kommunen där sotning och kontroll enligt 17§ räddningstjänstlagen (1986:1102) skall göras. För varje byggnad och anläggning skall antecknas hur ofta sotning och kontroll skall göras, genomförda sotningar och kontroller samt de förelägganden som har meddelats.

Skyldighet att rapportera vissa iaktagelser
31§ Upptäcks i samband med räddningstjänst, brandsyn eller sotning brist eller ett missförhållande som kan leda till en annan olyckshändelse än brand, skall räddningsledaren eller den som förrättar brandsyn eller utför sotningen underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se