Select Page

Räddn. tj. lagen

Lagen om skydd mot olyckor.

Utvalda delar:
Kommunens ansvar
10§ I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder för räddningstjänsten. För en nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:907)

Förebyggande åtgärder mot brand
15§ En sådan nämnd som avses i 10§ skall svara för att brandsyn och sotning utförs regelbundet. Lag (1991:1663).
16§ Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader eller anläggningar som stäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. En myndighet som utövar enligt 54§ kan besluta om brandsyn också i andra fall. Brandsyn skall förrättas av särskild brandsyneförrättare som utses av den kommunala nämnden. Lag (1991:1663).
17§ Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. I samband med sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill hörande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan kontroll skall också göras av kanalanslutna eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, som är inrättade för eldning uteslutande med gas, och av därtill hörande avgaskanaler. En tillsynsmyndighet kan besluta om kontroll av brandskyddet och i andra fall. Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utföras av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejaremästaren. En sådan nämnd som avses i 10§ får i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sotningen och kontrollen. Lag (1991:1664).
18§ Kommunfullmäktige får föreskriva att avgift skall erläggas för brandsyn, sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17§. Lag (1991:1032).
19§ Den som förrättar brandsyn och den som utför sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17§ har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs. De har också rätt att få de upplysningar och handlingar som de behöver. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.
20§ Regeringen får meddela föreskrifter om frister för brandsyn, sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17§ och om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande före-Räddningstjänstlagen SFS 1986:1102(omtryckt 1992:948)

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se