Eldstadsplan lokaleldstad

Eldstadsplan skall ha sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning av golvet inte kan ske.

Råd för mindre slutna eldstäder (se bilder)

Godtagbara material: 50 mm betong, tegel o.dyl.

I bostadsrum: 0,7 mm plåt, under eldstad endas om det finns minst 50 mm fritt luftat utrymme.

Även under eldstad

Råd för öppna eldstäder (se bilder):