Skorstenen fungerar inte

NÄR SKORSTENEN INTE FUNGERAR

Det vanligaste problemen med skorstenar är otäthet, kondensutfällningar (frätskador), sotbeläggningar, soteld, antändning av närliggande byggnadsdelar och luftföroreningar. Samtliga får du hjälp med om du ringer din lokala Skorstenfejarmästare.

Otäthet är en speciellt viktig fråga. Otäta skorstenar kan läcka koloxid eller andra giftiga gaser till boningsrum och andra lokaler. Det är oftast kring bjälkslagsgenomgångarna läckor finns, liksom på ställen där rökkanalen ändrar riktning. Otäthet kan förekomma även i nya skorstenar, men uppstår oftast på grund av, frätning, kondens eller soteld. Efter en soteld bör skorstenen provtryckas av Skorstensfejarmästaren.

Sanitär olägenhet kan bli följden av utsläpp av sot och aska. Även vedeldning kan ge upphov till obehag i form av tjärdroppar och besvärande rökgaser, särskilt i tätbebyggda områden, där denna uppvärmningsform därför bör undvikas.

Vid soteld ska du stänga befintliga luckor och försöka strypa all lufttillförsel till eldstaden. Ring 112 och begär brandkår. Försök att hålla uppsikt över skorstenens hela längd och ha vatten i beredskap. Invänta brandkåren.
Kondensproblem har du om det finns fukt i rökkanalen. Tecken på detta är bl.a. vita kalkutfällningar, rostangrepp i stålskorstenar (inte ens de s.k. rostfria insatsrören klarar svavelhaltig kondens någon längre tid) eller om din murade skorsten genomfuktas och missfärgas. Vid kraftig kondens rinner fukt i rökkanalen och kan i värsta fall skada tapeter och dyl. För att undersöka om det finns kondens bör man göra en temperaturmätning i skorstenen under en eldningsperiod. Kontakta din Skorstensfejarmästare.

ATT RENOVERA SKORSTENEN

Murade skorstenar. En renovering ska alltid göras i samråd med Skorstensfejarmästaren. Val av lämplig reparationsmetod skall göras efter de funktionella krav som eldstaden kräver. En metod är att invändigt i kanalen påföra en tätande skorstensmassa som återskapar erforderlig täthet. En annan metod är att montera ett böjbart syrafast rostfritt rör med speciell isolering. Det finns ett flertal typgodkända fabrikat av dess metoder.

Stålskorstenar. Beroende på stålkvalitet korroderar skorstenens foderrör olika snabbt. Isolering kan skadas eller smälta vid höga temperaturer, t.ex. vid soteld. Därför är det viktigt att låta Skorstensfejarmästaren kontrollera skorstenen vid byte av eldstad eller när man misstänker skador. Om isoleringen är skadad kan den bytas, men är foderröret skadat måste hela skorstenen bytas.