Skorstenens utformning

Skorstenens höjd skall vid nyinstallation vara 1000 mm över yttertaket men aldrig under högsta punkt vanligtvis nocken. Är skorstenshöjden över 1200 mm skall det finnas en stege för skorstensfejaren. Stege eller plattform krävs också om det är svårt att stå säkert på skorstenen.

En tegelskorsten med minst 140 mm kanalsida behöver ha två tegelstenars bredd för att klara temperaturkraven. Om den större delen av skorstenen går igenom uppvärmt utrymme räcker det dock som regel med en tegelstens bredd.

Skorstenens täthet ska kvarstå även vid varierande temperaturer.

Skorstenen ska vara konstruerad så att rökgaserna i möjligaste mån behåller sin temperatur, eftersom låga temperaturer kan orsaka kondens, sotavsättning och korrosion med tillhörande skador.

Skorstenen ska tåla de påfrestningar som en eventuell soteld kan medföra. Vid soteld kan temperaturen stiga till över 1300°C.

Rökkanalen ska mynna ut i det fria på ett sådant sätt att sanitär olägenhet inte orsakar omgivningen.

En stålrörskorsten ska bestå av 3-4 mm rosttrögt stål och bör vara omgiven av minst 60 mm stenull i två lager med skarvar som överlappar. Det isolerade röret ska stå i ett schakt med ett fritt mellanrum på minst 50 mm mellan rör och schaktvägg. Schaktväggarna ska vara av icke brännbart material och vara monterade på invändiga stålprofiler. Schaktet ska vara avluftat så att eventuella läckande rökgaser kan ledas bort, men det ska inte vara ventilerat. Det fordras inget schakt i det rum där eldstaden är placerad eller ovanför yttertaket. Det räcker med att rör och isolering har isoleringsskydd av t ex plåt.
Skorstenen ska besiktigas och täthetprovas av skorstensfejarmästaren som ser om den är rätt konstruerad. Gamla tegelskorstenar kan bli otäta med tiden, och bör också kontrolleras då och då.

Krav på eldstäder och rökkanaler vad gäller skydd mot brand explosion och olycksfall samt sanitär olägenhet finns i Boverkets Byggregler 94 (BFS 1995:17).

Skorstensfejaren – en totalpartner i ventilation ocb värme!