Skorstenar


Före medeltiden bodde människorna i Sverige i enplanshus med ett hål i taket, ett så kallat ljur, där röken sökte sig ut. Med skorstenspipan följde en bättre inomhusmiljö och en revolution i husbyggandet: plötsligt kunde man bygga flera våningar på varandra.

Det finns tre huvudtyper av skorstenar murade skorstenar, skorstenar av stål eller plåt och modulskorstenar. Skorstenar ska anpassas till eldstaden. För att få en lämlig skorsten bör man känna till höjd och kanalarea samt vilken rökgastemperatur eldstaden avger. En rökkanal för vedeldning bör ha större area än en för oljeeldning därför att ved har ett visst vatteninnehåll som vid upphettning omvandlas till ånga, ibland i stora volymer. Rökgången måste vara tät så att giftiga gaser inte kan tränga in i byggnaden.
Skorstenens huvudsakliga uppgift är att transportera bort rökgaser så att sanitära olägenheter undviks. Skorstenen ska vara utformad så att överhettning inte kan ske på närliggande byggnadsmaterial etc. Om du är osäker på något som rör din skorsten, kontakta din lokale skorstensfejare.

UNDERTRYCK
Skorstenens funktion bygger på att det uppstår ett undertryck (drag) i rökkanalen när den används. När varm rök stiger uppåt fyller ny luft på underifrån, vilket är nödvändigt för att eld ska kunna brinna. Skorstenens utformning har stor inverkan på hur undertrycket kan utnyttjas. Alla vinklar och horisontella kanaler bör undvikas. Förutom att de ger ett stort strömningsmotstånd samlar de också sot och tjära.
Vid mätning av arean måste man ta hänsyn till om rökkanalern är kvadratisk, rektangulär eller rund. Hörn och kanter hindras, bildar virvlar och samlar smuts. En välisorlerad rund skorsten anses vara bäst.

TEMPERATUR
De flesta skorstenar är dimensionerade för en röktemperatur på 350 grader celsius. Rökkanalen ska vara av obrännbart material och så välisolerad att temperaturen på brännbar byggnadsdel aldrig överstiger 80 grader. Manteltemperaturen får vara högst 100 grader, men detta kan vara olämpligt om spisen eller kaminen står t.ex. i ett vardagsrum. Lätt åtkomliga delar ska förses med skydd så att de inte kan orsaka brännskador. Diskutera med skorstensfejaren vid installation.