Tillsyn

Vem utför tillsyn av sotningsverksamheten

Lagen om skydd mot olyckor.
Utvalda delar

54§ Inom kommunen utövar en sådan nämnd som avses i 10 § den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrelsen.
Den centrala tillsynen utövas av Statens räddningsverk eller i fråga om statlig räddningtjänst, av annan myndighet som regeringen bestämmer
( Lag 1991: 1663)

Det är således räddningstjänstnämnden i varje kommun som även utövar tillsyn av sotningsdistrikten.

Tillsyningsmyndigheten (räddningstjänstnämnden) skall se till att de skyldigheter som räddningstjänstlagen reglerar blir fullgjorda.