Besiktningar

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Till denna lag hör plan- och byggförordningen.
Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader.
Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler -94, och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en värmepanna ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Tips!
När du funderar på att köpa hus, låt oss göra en professionell besiktning innan.

”Sprängbesiktning” enligt SS 460 48 60
I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter.

Efter sprängningsarbeten skall en efterbesiktning utföras.

Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.